The Green World!

Zapisy od września 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji EKON.

Organizatorzy

Patroni merytoryczni

Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.

O fundacji

Fundacja EKON została powołana w 2016 roku przez firmę Amber Eco Sp. z o.o., wraz, z którą są Organizatorami Eko-kampanii społecznej EKON. Główną jej misją jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, a zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych. EKON, jako społeczna inicjatywa propaguje koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w której produkt powinien być jak najefektywniej uzyskiwany i wykorzystywany, a odpad po nim zagospodarowany w odpowiedni sposób pod względem gospodarczym i środowiskowym, co bezpośrednio znacząco zmniejszy ilość odpadów pozostałych do utylizacji a co za tym idzie zmniejszy negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne. Poprzez popularyzację wiedzy z zakresu odpowiedniej gospodarki odpadami, Fundacja zwiększa świadomość społeczności lokalnej w zakresie odpowiedniej segregacji odpadów oraz przyczynia się do budowy właściwych postaw w społeczeństwie, poprzez daleko idące zmiany zachowań na proekologiczne. Powyższe cele są realizowane zarówno wśród społeczności lokalnej poprzez prowadzenie warsztatów ekologicznych w szkołach na terenie województwa śląskiego, współorganizowanie ekologicznych festynów, przez co łączymy edukację z zabawą kreując proekologiczną postawę już wśród najmłodszych, jak również wśród przedsiębiorców poprzez prowadzenie szkoleń pod marką Akademia Ekologii, a także wydawanie publikacji prasowych oraz materiałów edukacyjnych.

Zielone okno

JAK ZOSTAĆ DONATOREM?

Wspieranie fundacji w zakresie realizacji jej działań statutowych wpływa na poprawę jakości naszego środowiska i to właśnie dzięki Państwa pomocy możemy jeszcze efektywniej propagować Eko-gospodarkę docierając do coraz to większej społeczności, poszerzając grupę ludzi EKOODPOWIEDZIALNYCH, którzy zdają sobie sprawę z tego jak ważna jest Ochrona Środowiska.