The Green World!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Co robimy?

Fundacja EKON zajmuje się kształtowaniem świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, a zwłaszcza odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych. W tym celu organizuje konferencje i prowadzi szkolenia.

Co opisuje ta polityka prywatności?

Fundacja EKON szanuje Twoje prawo do prywatności. W związku z tym, ta polityka:

 • określa rodzaje danych osobowych, które zbieramy na Twój temat;
 • wyjaśnia jak i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia kiedy, dlaczego i komu udostępniamy Twoje dane osobowe;
 • określa podstawę prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
 • wyjaśnia jakie masz prawa i opcje wyboru dotyczące Twoich danych osobowych; oraz
 • wyjaśnia jak możemy się z Tobą skontaktować i jak Ty możesz skontaktować się z nami.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Zgodnie z prawem, Fundacja EKON występuje jako tzw. administrator danych. Oznacza to, że Fundacja EKON decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych i ponosi względem Ciebie odpowiedzialność za zgodność z prawem takiego przetwarzania. Nasze dokładne dane są następujące:
 • pełna nazwa – Fundacja EKON z siedzibą w Kobiórze
 • główny adres działalności: ul. Kobiórska 71c, 43-210 Kobiór
 • email kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Dane Osobowe to każda informacja pozwalająca na identyfikację żyjącej osoby fizycznej. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • telefon kontaktowy,
 • adres email,
 • nazwę firmy,
 • adres firmy,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • wizerunek utrwalony na zdjęciach lub nagraniach z organizowanych przez nas konferencji i szkoleń.

Jaka jest podstawa prawna dla przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Zachowujemy dokumentację naszej współpracy i transakcji dokonywanych z Tobą. W stosownych wypadkach wykorzystujemy takie dane w celach:
 • wykonania naszych obowiązków podatkowych,
 • stwierdzenia należytego wykonania umów,
 • prowadzenie sporów mogących powstać (włączając w to ustalanie, wykonywanie lub obronę przed roszczeniami).
Za Twoją zgodą będziemy wysyłać Ci emailem zaproszenia na nasze inne wydarzenia, albo kontaktować się z Tobą w tym celu telefonicznie. Konferencje i szkolenia przez nas organizowane mogą być nagrywane i fotografowane. Nagrania i fotografie będą przechowywane, kopiowane i upubliczniane przez nas w celach i w zakresie objętym Twoją zgodą. Podstawą prawną do tych operacji przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest art. 6(1) lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 (1) lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Przetwarzanie w celach marketingowych oraz w ramach nagrań lub fotografii z naszych konferencji lub szkoleń opiera się zaś na zgodzie, jako podstawie prawnej – lit. a) art. 6(1) RODO.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Pozyskujemy Twoje dane osobowe wyłącznie od Ciebie.

Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe?

Twoje dane osobowe związane z naszą współpracą będą przetwarzane przez czas niezbędny ze względu na wymogi prawa podatkowego. Termin ten, zgodnie z polskim prawem, wynosi ok 6 lat.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nagrania naszych konferencji i szkoleń opublikujemy w Internecie (np. na naszej stronie internetowej, w serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych). Możemy także ujawniać informacje Ciebie dotyczące (a w szczególności dane osobowe) podmiotom trzecim w następujących sytuacjach:
 • w wypadkach gdy jest to wymagane przepisami prawa (np. w celu realizacji obowiązków podatkowych);
 • w celu podjęcia koniecznych działań prawnych i administracyjnych, włączając w to dochodzenie roszczeń przed sądem lub polubownie;
 • podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla świadczenia Tobie usług (np. hotel, gdzie rezerwujemy dla Ciebie nocleg);
 • dla przeprowadzenia ew. procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • naszym doradcom, z zastrzeżeniem wszelako że taki doradca zostanie poinformowany o poufnym charakterze informacji i zobowiązany do zachowania ich w poufności;
 • dostawcom usług związanych z tworzeniem, utrzymaniem i przetwarzaniem baz danych, usług związanych z utrwalaniem ofert, usług związanych z przesyłaniem poczty elektronicznej lub wiadomości sms, a także podobnych usług mających na celu pomóc nam w zbieraniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji Ciebie dotyczących;
 • dostawcom usług marketingowych;
 • naszym podmiotom powiązanym.
Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do krajów trzecich. Transfer ten odbywa się na podstawie instrumentu prawnego przewidzianego w RODO i jest całkowicie bezpieczny.

Jakie przysługują Ci prawa?

Przepisy RODO zapewniają Ci szereg uprawnień związanych z Twoimi danymi osobowymi. Szersza informacja i doradztwo tego dotyczące mogą być uzyskane od organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych kraju członkowskiego UE Twojego stałego pobytu lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony.
Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych znajdujących się u nas?
 1. Prawo do informacji
 2. Masz prawo być poinformowanym w jasny, przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób o tym jak wykorzystujemy informacje o Tobie i jakie masz prawa. To dlatego zapewniamy Ci informacje zawarte w tej polityce prywatności.
 3. Prawo dostępu
 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do dotyczących Cię informacji przetwarzanych przez nas. Jeśli chcesz uzyskać taki dostęp, proszę skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W ten sposób możesz sprawdzić, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w zgodzie z RODO.
 5. Prawo do sprostowania danych
 6. Masz prawo aby Twoje dane zostały sprostowane, jeśli są one niedokładne lub niekompletne. Odpowiemy na takie żądanie w terminie jednego miesiąca.
 7. Prawo do usunięcia danych
 8. To prawo jest również znane jako „prawo do bycia zapomnianym”. Mówiąc prosto, umożliwia Ci ono żądanie usunięcia twoich danych osobowych, jeśli nie istnieje po naszej stronie nadrzędny powód do ich dalszego przetwarzania. Nie jest to bezwzględne prawo i istnieją od niego wyjątki.
 9. Prawo ograniczenienia przetwarzania
 10. Masz prawo zablokować lub ograniczyć dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Kiedy przetwarzanie jest ograniczone, mamy wciąż prawo przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie możemy ich wykorzystywać w objętym ograniczeniem zakresie. Prowadzimy listy osób, które prosiły nas o ograniczenie przetwarzania ich danych osobowych, w celu zapewnienia sobie możliwości przestrzegania tego ograniczenia w przyszłości.
 11. Prawo przenoszenia danych
 12. Masz prawo uzyskać i użyć we własnych celach kopię Twoich danych osobowych dostarczoną przez nas w ustandaryzowanym formacie.
 13. Prawo sprzeciwu
 14. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu co do określonych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, szczególnie w celu marketingu bezpośredniego (np. jeśli nie chcesz abyśmy kontaktowali się z Tobą w sprawie nowych propozycji współpracy).
 15. Prawo wniesienia skargi
 16. Masz prawo wnieść skargę na to jak przetwarzamy Twoje dane osobowe do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych w kraju członkowskim UE Twojego stałego pobytu lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony.
 17. Prawo do cofnięcia zgody
 18. Jeśli Twoja zgoda jest podstawą prawną którejś z operacji przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo cofnąć udzieloną zgodę w każdym czasie (jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności wykonywanych na Twoich danych osobowych do czasu cofnięcia zgody).

Proszę weź pod uwagę, że jeśli otrzymamy od Ciebie żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, możemy zachować to żądanie i ślad podjętych przez nas w jego następstwie czynności. Robimy tak w celu zachowania dowodów zgodności naszego postępowania z Twoim żądaniem, a także w celu zapewnienia, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych w ponownie w niechciany przez Ciebie sposób.

Zasadą jest dostarczanie informacji nieodpłatnie. Niemniej jednak, zastrzegamy sobie prawo obciążenia Cię rozsądną opłatą mającą na celu pokrycie naszych koszów administracyjnych związanych z zapewnieniem Tobie informacji w sytuacji:

 • bezpodstawnych/ ponawiających się żądań,
 • kolejnych kopii tych samych informacji.
Na Twoje pytania i żądania odpowiemy tak szybko, jak to praktycznie możliwe. Powinno to nastąpić nie później niż w okresie jednego miesiąca od złożenia żądania.

Skargi

Jeśli jesteś niezadowolony ze sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe – prosimy najpierw skontaktuj się z nami pod Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. To nie narusza Twojego prawa (przysługującego na podstawie art. 77 RODO) do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych w kraju członkowskim UE Twojego stałego pobytu lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony.
Loga komunikatu

Informujemy, że 28.10.2018 roku Fundacja Ekon podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy w realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Nazwa realizacji operacji brzmi: „Jestem Eko – Żyję Eko”.

Celem operacji jest: „Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu: prawidłowego sortowania odpadów komunalnych, właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych, odnawialnych źródeł energii, działań zmniejszających występowanie dwutlenku węgla w powietrzu i smogu, działań związanych z kompostowaniem bio odpadów i wykorzystaniem wody deszczowej do celów ogrodniczych”.